AVÍS LEGAL

 

1. TITULARITAT DEL DOMINI CONFEDERACIÓ DE PENYES WWW.FCBARCELONA.CAT

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic (LSSICE), s’informa els usuaris que la titularitat d’aquest domini és de la Confederació Mundial de Penyes del FC Barcelona (en endavant, CMP o la CONFEDERACIÓ), amb seu social a l’avinguda Arístides Maillol, s/n, 08028 Barcelona, i CIF G66522640, inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya i amb correu electrònic de contacte penyes@fcbarcelona.cat.


Objecte i àmbit d’aplicació

Aquestes condicions d’ús del web https://confederaciopenyes.fcbarcelona.cat/ tenen com a objecte regular la posada a disposició i l’accés de forma gratuïta al públic en general i a les persones interessades en les activitats de la CONFEDERACIÓ MUNDIAL DE PENYES DEL FC BARCELONA de la informació institucional i social de la Confederació o de tercers col·laboradors d’aquesta que pugui ser d’interès per a l’usuari.

L’usuari està subjecte a les polítiques i les condicions vigents en el moment en què utilitzi aquesta pàgina web, a excepció que per llei o decisió de l’organisme competent s’hagin de fer els canvis adients amb caràcter retroactiu en les polítiques o les condicions esmentades. En aquest sentit, la Confederació Mundial de Penyes es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat d’avís previ, modificacions i actualitzacions de la informació continguda al web, de la configuració i de la presentació d’aquest i de les condicions d’accés. Per tant, es recomana als usuaris que consultin assíduament les condicions que es determinen en aquesta la nota legal.

El mer ús i navegació pel web, així com el fet de sol·licitar informació o, si escau, registrar-se o demanar informació, suposen l’acceptació com a usuari, sense reserves de cap tipus, de totes i cadascuna d’aquestes condicions generals d’accés i ús, i, si escau, de registre i contractació.


2. PRESTACIÓ DEL SERVEI

La CONFEDERACIÓ no garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés al web o al seu contingut, ni que aquest es trobi lliure de virus ni de qualsevol altre element que pugui produir alteracions en el sistema informàtic de l’usuari. La CMP, sempre que sigui possible i que les tasques no siguin de difícil execució, ha de fer tot el que calgui per restablir les comunicacions i corregir els errors, tan aviat com tingui notícia dels errors, de les desconnexions o de la falta d’actualització dels continguts.

La CONFEDERACIÓ no es fa responsable dels perjudicis que es puguin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries i/o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic o en els aparells i els equips informàtics dels usuaris que estiguin motivats per causes alienes a la CONFEDERACIÓ, que impedeixin o retardin la prestació dels serveis o la navegació pel web, ni dels retards o els bloquejos en l’ús causats per deficiències o sobrecàrregues d’Internet o en altres sistemes electrònics, ni de la impossibilitat de donar el servei o permetre l’accés per causes no imputables a la CONFEDERACIÓ degudes a l’usuari, a tercers o a supòsits de força major.


3. INFORMACIÓ SUBMINISTRADA AL WEB

En el cas que en algun moment es produeixi alguna errada en la informació publicada al web, es procedirà immediatament a esmenar-la. Així mateix, és possible que els continguts del web es puguin mostrar, de vegades, com a informació provisional.


4. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els textos, les imatges, els logos, els signes distintius, els sons, les animacions, els vídeos, els codis font i la resta de continguts inclosos al web són propietat de la CONFEDERACIÓ, que disposa, si escau, del dret d’ús i explotació, i, en aquest sentit, es converteixen en obres protegides per la legislació aplicable en matèria de propietat intel·lectual i industrial, nacional i internacional, vigent en cada moment. Per aquesta raó, queda terminantment prohibida l’explotació total o parcial de qualsevol dels continguts (text, logotip, imatges, dissenys, etc.) que apareixen al web de la CONFEDERACIÓ, així com la còpia, la reproducció, l’adaptació, la modificació o la transformació dels continguts del web si no és amb l’aprovació prèvia de la CONFEDERACIÓ, que, en tot cas, ha de ser expressa i per escrit.


5. HIPERENLLAÇOS I/O ENLLAÇOS

Entre els seus continguts, el portal de la CONFEDERACIÓ pot incloure enllaços a altres webs gestionats per tercers amb l’objecte de facilitar l’accés de l’usuari a informació bescanviable a través d’Internet. No obstant això, la CONFEDERACIÓ no es responsabilitza de l’existència d’enllaços entre els tercers i altres webs aliens a la CONFEDERACIÓ. Els enllaços facilitats al web de la CONFEDERACIÓ tenen finalitats informatives per a l’usuari del web, però en cap cas situen la CONFEDERACIÓ en una posició de garant i/o de part oferent dels serveis i/o la informació que puguin oferir tercers per mitjà dels enllaços.

Segons això anterior, la CONFEDERACIÓ declina qualsevol responsabilitat pels serveis i/o la informació que es presti en altres pàgines web enllaçades amb aquest web. La CONFEDERACIÓ no controla ni exerceix cap tipus de supervisió quan inclou un enllaç al web https://confederaciopenyes.fcbarcelona.cat/. No obstant això, la utilització d’enllaços a altres pàgines web no suposa, de cap manera, responsabilització ni apropiació del contingut d’aquestes i no es pot entendre, tampoc, que es produeix cap tasca de supervisió ni d’aprovació dels canvis i les informacions que s’hi facin. La CONFEDERACIÓ aconsella als visitants de les altres pàgines web esmentades que consultin les eventuals condicions legals que s’hi exposin.

Queda prohibida expressament la introducció d’hiperenllaços amb finalitats publicitàries, comercials o d’associació a pàgines web alienes a la CONFEDERACIÓ que permetin l’accés al web de la CONFEDERACIÓ sense consentiment i/o autorització expressa prèvia. En tot cas, l’existència d’hiperenllaços a llocs web aliens a la CONFEDERACIÓ no implica en cap cas l’existència de relacions comercials, mercantils o de qualsevol altra índole amb el titular de la pàgina web on s’estableixi l’hiperenllaç, ni l’acceptació per part de la CONFEDERACIÓ dels seus continguts, opinions ni serveis.


6. RESPONSABILITAT DELS CONTINGUTS DELS HIPERENLLAÇOS

La CONFEDERACIÓ no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis que es puguin deure al següent:

 • El funcionament, la disponibilitat, l’accessibilitat o la continuïtat dels llocs enllaçats.

 • El manteniment de la informació, els continguts o els serveis existents en els llocs enllaçats.

 • La prestació o la transmissió de la informació, els continguts o els serveis existents en aquests llocs.

 • La qualitat, la licitud i la fiabilitat dels continguts i els serveis existents en els llocs enllaçats.

 • L’incompliment de la llei, la moral i els bons costums com a conseqüència de la difusió, l’emmagatzematge i la posada a disposició dels continguts subministrats per tercers.

 • La infracció de drets de propietat intel·lectual o industrial, drets a l’honor, a la intimitat personal o familiar, a la imatge de les persones o la comunicació d’informació personal per part de tercers.

 • La realització d’actes de competència deslleial i publicitat il·lícita.

 • La falta de veracitat, exactitud o actualitat d’aquests continguts.


7. CONDICIONS D’ÚS DEL WEB PER PART DELS USUARIS

L’accés a la pàgina web https://confederaciopenyes.fcbarcelona.cat/ és voluntari. Amb caràcter general, l’usuari s’obliga a utilitzar el web, els continguts i els serveis que s’hi ofereixin de forma diligent, correcta i lícita, així com en compliment d’aquestes condicions generals, i les advertències especials o les instruccions d’ús contingudes en aquestes condicions o al web, i a obrar sempre conforme a la llei, als bons costums i a les exigències de la bona fe, amb la diligència deguda i abstenint-se d’utilitzar el web de qualsevol forma que pugui impedir-ne, danyar-ne o deteriorar-ne el funcionament normal, els béns i els drets de la CONFEDERACIÓ, dels seus proveïdors, de la resta d’usuaris o en general de qualsevol tercer. Queda prohibit l’accés al portal web, així com el seu ús, als menors d’edat sense el consentiment exprés dels seus pares o representants legals.

Concretament, durant la utilització del web https://confederaciopenyes.fcbarcelona.cat/, l’usuari s’obliga al següent:

 • No reproduir de cap manera, ni tan sols mitjançant hiperenllaç, el web de la CONFEDERACIÓ ni cap dels seus continguts, si no és amb autorització expressa, escrita i conferida per una persona de la CMP amb poder suficient a aquest efecte.

 • No suprimir, eludir o manipular el copyright i la resta de dades identificatives dels drets dels seus titulars incorporats als continguts, així com als dispositius tècnics de protecció, o qualsevol mecanisme d’informació que puguin contenir els continguts.

 • No alterar, reprogramar, modificar, adaptar ni traduir el codi font d’aquesta pàgina web. Tota reproducció parcial o total del codi font de la pàgina web en qualsevol suport i per qualsevol raó es considerarà una còpia no autoritzada.

 • No introduir, emmagatzemar o difondre, al web o des d’aquest, qualsevol informació o material que pugui: i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic; ii) ser difamatori, injuriós, obscè, amenaçador, xenòfob, incitador a la violència o a la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia, religió o que, de qualsevol forma, atempti contra la moral, l’ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l’honor, la intimitat o la imatge de tercers i, en general, la normativa vigent.

 • No introduir, emmagatzemar o difondre, al web o des d’aquest, cap programa, dades, virus, codi o qualsevol altre dispositiu electrònic o físic que sigui susceptible de causar danys al web, a qualsevol dels serveis, o a qualsevol dels equips, sistemes o xarxes de la CONFEDERACIÓ, de qualsevol altre usuari, dels patrocinadors, col·laboradors, proveïdors, etc., de la CONFEDERACIÓ o en general a qualsevol tercer.

 • No fer activitats publicitàries o d’explotació comercial a través del web, i no utilitzar-ne els continguts i la informació per remetre publicitat, per enviar missatges amb qualsevol altra finalitat comercial, ni per recollir o emmagatzemar dades personals de tercers.

 • No utilitzar identitats falses, ni suplantar la identitat d’altres en la utilització del web o de qualsevol dels seus serveis, incloent-hi la utilització, si escau, de contrasenyes o claus d’accés de tercers o de qualsevol altra forma.

 • No destruir, alterar, utilitzar per a fins propis, inutilitzar o danyar les dades, informacions, programes o documents electrònics de la CONFEDERACIÓ, els seus patrocinadors, col·laboradors, proveïdors o tercers.

 • No introduir, emmagatzemar ni difondre mitjançant el web qualsevol contingut que infringeixi drets de propietat intel·lectual, industrial o secrets empresarials de tercers i, en general, cap contingut del qual no tingui, de conformitat amb la llei, el dret a posar-lo a disposició de tercers.

 • En compliment de les disposicions legals vigents, l’adreça IP dels usuaris es guarda durant el període que es determina jurídicament, amb la finalitat de poder detectar el compliment de la legislació vigent per part dels usuaris. En el cas que es publiquin continguts o es facin comentaris que es puguin considerar delictes, els administradors del web poden bloquejar, rastrejar o esborrar qualsevol contingut o missatge segons els criteris expressats anteriorment.


La CONFEDERACIÓ es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al portal i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, als usuaris que incompleixin aquestes condicions d’ús.
Sens perjudici d’això anterior, la CMP perseguirà l’incompliment d’aquestes condicions d’ús, així com qualsevol utilització indeguda del portal, exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre per dret.


8. EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITAT DE LA CMP

La CONFEDERACIÓ en cap cas serà responsable de les circumstàncies que seguidament es relacionen, a títol enunciatiu i no limitatiu, ni tampoc dels danys que se’n puguin derivar, ja que ni pot ni ha de garantir-les: a) possibles errors de seguretat que es puguin produir pel fet d’utilitzar ordinadors infectats per virus informàtics; b) ús per part de tercers d’elements propietat de la CONFEDERACIÓ que confonguin la seva personalitat; c) infraccions dels drets de propietat industrial i intel·lectual per part de tercers; d) incompliments de tercers que puguin afectar els usuaris del web; e) manca de funcionament del web o d’algun dels seus serveis per causes alienes a la CONFEDERACIÓ; f) conseqüències derivades del mal funcionament del navegador o per ús de versions no actualitzades d’aquest.

La CONFEDERACIÓ no serà responsable de l’incompliment de les condicions d’aquest avís legal per part dels usuaris, com tampoc de l’ús dels serveis i els continguts accessibles des del portal. Els danys i perjudicis que pugui causar la suplantació de personalitat d’un tercer efectuada per un usuari en qualsevol comunicació feta a través del portal serà responsabilitat de qui l’hagi efectuat, ja que la CONFEDERACIÓ no controla l’autenticitat dels continguts ni de les informacions subministrades pels usuaris del portal.

 

9. CONSULTES, SUGGERIMENTS, QUEIXES O RECLAMACIONS

Per a qualsevol suggeriment, consulta, queixa o reclamació, l’usuari pot adreçar-se a la CONFEDERACIÓ a través dels canals de comunicació actuals o futurs que determini en cada moment, com ara els següents:

Telèfon: 902 1899 00 (Espanya) / + 34 93 496 36 00 (fora d’Espanya).

Correu electrònic: penyes@fcbarcelona.cat.

Correu postal: Confederació Mundial de Penyes, Avinguda Arístides Maillol, s/n, 08028 Barcelona (Espanya).


10. COOKIES

La CMP informa els usuaris que, per millorar i facilitar la navegació, el web https://confederaciopenyes.fcbarcelona.cat/ utilitza dispositius d’implantació de cookies i d’emmagatzematge d’IP. La cookie és un fitxer que es diposita a l’equip utilitzat per l’usuari, l’únic objectiu del qual és simplificar la navegació pel web (aquesta cookie no pot contenir virus ni ser executada, perquè no és un fitxer actiu). La cookie només pot ser llegida per la CONFEDERACIÓ i per l’usuari, i aquest la pot esborrar, accedint a les opcions del navegador.

Per a més informació, pot consultar la Política de cookies.


11. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Aquestes condicions legals es regeixen per la legislació catalana, espanyola i internacional que resulti aplicable.

En el supòsit que sorgeixi qualsevol conflicte o discrepància en la interpretació o l’aplicació de les condicions legals presents, els jutjats o tribunals que, si escau, coneixeran l’assumpte, seran els que disposi la normativa legal aplicable en matèria de jurisdicció competent, la qual s’atén, en tractar-se de consumidors finals, al lloc del compliment de l’obligació o al del domicili de l’usuari.

En el cas que l’usuari tingui el domicili fora d’Espanya o que la gestió consisteixi en una compravenda realitzada per una empresa, ambdues parts se sotmeten, amb la renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pugui correspondre, als jutjats i tribunals de Barcelona (Espanya).